Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA „START-UP DAY”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem wydarzenia „Start-up Day” jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
  Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Wydarzenie „Start-up Day” realizowane jest w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”.
 3. Wydarzenie „Start-up Day” kierowane jest do młodych, przedsiębiorczych osób
  z Województwa Wielkopolskiego (m.in. studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz firm, chcących realizować swój biznes w obszarze nowych technologii nisko
  i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.
 4. Celem wydarzenia „Start-up Day” jest:
  • rozwój wielkopolskiej gospodarki, ukierunkowanej na inkubację i wsparcie wysokiej jakości projektów B+R+I w obszarze gospodarki nowoczesnej energiii usług oraz produktów będących jej pochodnymi,
  • podniesienie świadomości potrzeb inwestowania w rozwój rozwiązań niskoemisyjnych, a także możliwości biznesowych związanych z takimi inwestycjami,
  • stworzenie platformy wymiany i transferu wiedzy oraz doświadczeń
   w obszarze tworzenia ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem technologii wodorowych oraz gospodarki wodorowej z jej całym łańcuchem dostaw i wartości.
 5. Wydarzenie „Start-up Day” odbędzie się w dniu 17.05.2022 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w godzinach 10.00-14.00.
 6. W ramach wydarzenia „Start-up Day” odbędą się warsztaty zorganizowane w 3 blokach szkoleniowych (I blok – godz. 10.00-11.00, II blok – 11.15-12.15, III blok – 12.30-13.30). W trakcie każdego z bloków szkoleniowych odbędzie się 5 równoległych warsztatów.
 7. Prawo udziału w wydarzeniu mają osoby, które spełnią warunki określone w § 2 pkt 1 – 7 Regulaminu. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”,
  a każda z osobna „Uczestnikiem”.
 8. Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji wydarzenia lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator – nieodpłatnie i na czas nieoznaczony – jest uprawniony do korzystania oraz umożliwiania korzystania przez inne osoby z takiego nagrania lub fotografii, lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej w miejscu odbywania wydarzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. Uczestnicy nie są uprawnieni do rejestrowania w jakikolwiek sposób ani
  w jakiejkolwiek formie przebiegu wydarzenia ani jego części, bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.
 10. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się przed wzięciem udziału w wydarzeniu
  z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Start-up Day jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, jak również osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w wydarzeniu:
  • pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do opieki nad danym Uczestnikiem (dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności Opiekuna za działania albo zaniechania takiej osoby,
  • za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w wydarzeniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 4. Liczba miejsc jest ograniczona.
 5. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną przez stronę internetową oraz otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanych zgłoszeń.
 7. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają osoby zamieszkujące Województwo Wielkopolskie. O dalszym udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. W momencie wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona.

 

§ 3

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w trakcie wydarzenia w sposób nienaruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego oraz tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających w miejscu odbywania wydarzenia, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, zasad BHP, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
 2. Za przedstawicieli Organizatora uznaje się wszelkie osoby posiadające imienne legitymacje, wystawione przez Organizatora.
 3. Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa wydarzenia przez cały czas jego trwania wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji
  i nadzoru przebiegu wydarzenia.
 4. Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na terenie wydarzenia osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników wydarzenia.
 5. Wydarzenie może zostać w każdej chwili odwołane lub przerwane, jeżeli jego rozpoczęcie lub kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.
 6. Uczestnik wydarzenia w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia w miejscu odbywania wydarzenia powinien:
  • natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora,
  • bezwzględnie stosować się do poleceń ochrony lub przedstawicieli Organizatora,
  • unikać wywoływania paniki,
  • bezwzględnie nie utrudniać dojazdu oraz działania służbom ratowniczym.

 

§ 4

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA PRZEDMIOTÓW NA TEREN WYDARZENIA

 1. Zabrania się wnoszenia do miejsca odbywania wydarzenia, a także posiadania przez jego Uczestników w trakcie trwania wydarzenia wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń, substancji itp. niebezpiecznych, w tym w szczególności broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jak również innych ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub metalowych urządzeń, bądź przedmiotów
  (w tym np. parasoli, butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu).
 2. Uczestnik posiadający jakiekolwiek z przedmiotów wymienionych w ust. 1, winien je przekazać przed wejściem do miejsca odbywania wydarzenia do bezpłatnego
  i niestrzeżonego depozytu na czas trwania wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia danego przedmiotu do depozytu.
 3. W przypadku ujawnienia wniesienia do miejsca odbywania wydarzenia rzeczy wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo usunąć
  z miejsca odbywania wydarzenia takiego Uczestnika, chyba że możliwe jest ich przekazanie do depozytu na zasadach określonych w ust. 2.
 4. Organizator umożliwia nieodpłatne pozostawienie w niestrzeżonej szatni odzieży na czas trwania wydarzenia. Ze względu na brak ochrony, zarówno w szatni, jak też
  w depozycie, nie powinny być przechowywane przedmioty wartościowe.

 

§ 5

SANKCJE ZA NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. W wypadku naruszenia postanowień Regulaminu Organizator – niezależnie od zastosowana innych z przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego środków – jest uprawniony do:
  • domagania się od Uczestnika zaniechania danego naruszenia,
  • domagania się od Uczestnika opuszczenia wydarzenia,
  • braku wpuszczenia Uczestnika na teren odbywania wydarzenia.
 2. Organizator wedle własnego uznania decyduje o zastosowaniu jednego albo więcej ze środków, o których mowa w ust. 1.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Uczestnicy zobowiązani są do niepodejmowania w trakcie trwania wydarzenia jakichkolwiek działań, jak też do niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W szczególności zakazane jest prezentowanie w trakcie wydarzenia jakichkolwiek treści:
  • sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawo,
  • naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  • naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich, w tym
   w szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu zakazane jest również prezentowanie w trakcie wydarzenia:
  • jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętym systemem wartości, w szczególności dotyczących jakichkolwiek osób treści ośmieszających, dyskredytujących, mogących uwłaczać ich godności, czy też podważać posiadaną pozycję rynkową,
  • jakichkolwiek treści zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków lub innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 5. Do oceny stosunku prawnego wynikającego z Regulaminu należy prawo polskie
Skip to content